Преводи

ПРЕВОДИ

АГЕНЦИЯ ЗА ПРЕВОДИ И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ГАРДЪН ЛАЙН ООД

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРЕВОДИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА И ОТ ЧУЖБИНА
      

Изисквания за документи за превод и легализация за чужбина
Уважаеми клиенти,
По-долу са посочени изискванията за най-често легализираните документи за и от чужбина. Ако не сте сигурни, че вашите документи отговарят на тези изисквания или имате по-специален случай, една навременна консултация (безплатна) по телефона или на място ще ви спести много неудобства, загуба на време и средства.

 • Удостоверение за раждане, граждански брак, семейно положение, постоянен адрес, акт за смърт - трябва да бъдат дубликати (не оригинал!) или в редки случаи копия, заверени от общината, която ги издава (не могат да се легализират нотариално заверени копия на тези документи). Документът трябва задължително да има отзад правоъгълен печат на издаващата община, удостоверяващ истинността му.
 • Уверение за следване - трябва да са попълнени факултетът, специалността, годината на записване, продължителността, учебната квалификация, за която се обучавате и за какво ще ви послужи.
 • Удостоверение от начално или средно училище за преместване - трябва да бъде подписано не само от класния ръководител, но и от директора на училището.
 • Диплома за средно образование, диплома от колеж, диплома за висше образование, приложение към диплома за висше образование, академична справка, диплома за следдипломна квалификация (включително и издадените от медицински учебни заведения) - трябва да донесете оригинала, който след това ще Ви бъде върнат. Необходимо е и пълномощно от името на титуляра на дипломата, който да упълномощи наш представител, който ще извърши легализацията.
 • Свидетелство за съдимост - трябва да има два подписа - на съдия и секретар и печат на съответния съд; съдебно решение за регистрация на фирма, удостоверение за актуално състояние - трябва да бъдат със свеж подпис на съдия и печат (не нотариално заверени копия), а в случай, че са подписани от секретаря на съда - да са изписани трите му имена; пълномощно или декларация - подписите на упълномощителя или декларатора трябва да са нотариално заверени.
 • Медицинско свидетелство за работа в чужбина - трябва да са попълнени всичките ви данни, посочени в началото на документа. Трябва да сте минали всички прегледи, включително за васерман и спин, тъй като има възможност дори и документът да е легализиран без тях, да възникне проблем при влизане в съответната държава; имунизационен паспорт на дете (не се легализира здравната книжка на детето) - трябва да са попълнени всички направени до момента имунизации.
 • Банково удостоверение - когато е издадено от вашата банка, трябва да поясните, че ви трябва за превод и легализация за чужбина. Уважаеми клиенти, когато ви издават съответните документи, задължително проверявайте коректността на нанесените данни в тях, за да няма допуснати грешки, тъй като ние не можем да правим никакви промени по документите, или да ги променяме в превода.

Изисквания за документи за превод и легализация от чужбина
Всички документи, идващи от чужбина за България, независимо какви са те, независимо от това дали са копия или оригинали, трябва да имат Апостил, за да бъдат преведени и Консулски отдел да завери нашия превод. Изключенията са две:

 • документи идващи от страни, с които Република България има правна помощ - това са всички бивши социалистически държави, всички бивши Съветски републики без Литва, Латвия и Естония, всички бивши Югославски републики, Франция, Австрия, Русия, Либия, Ирак, Тунис. Тези документи могат да бъдат легализирани без Апостил, но задължително трябва да са оригинали и да са с оригинални последни подписи и печати на държавна инстанция.
 • документи идващи от Канада, Кувейт, Китай, Индия - трябва да имат оригинален печат на нашето посолство в съответната държава. Консулски отдел не заверява преводите на документи, направени в чужбина. Преводът трябва да се направи отново в България. В много държави към документа се прикрепя превод и на него се поставя Апостил. Документът отново е нередовен, тъй като Апостилът трябва да се постави на самия документ.


ВАЖНО: Настоящите общи разяснения, както и посочените в тях приложения, могат да бъдат намерени на Интернет адреса на Министерството на външните работи, раздел "Консулски отношения": www.mfa.government.bg.

 

 Преводи на Интернет страници
      Задачата не винаги е изпълнена добре, ако чуждоезичната версия на даден фирмен сайт буквално възпроизвежда текста на българската версия. Освен ако ръководството на компанията-клиент държи различните езикови версии да бъдат дословно идентични. Ако обаче, чрез своя чуждоезичен сайт компанията желае да заинтригува участниците на даден чужд пазар, то желателно е информацията и посланията в нейния сайт да бъдат съобразени с интересите, потребностите и езиковите особености на целевите групи или общности, към които е адресиран

 

Кога се нуждаете от превод на документи?

От превод на документи от български на чужд език се нуждаете при: кандидатстване за работа или обучение в чужбина, сключване на брак извън страната, удостоверяване на различни персонални обстоятелства и данни пред чуждестранните власти и т.н. Обратно, от превод на документи от чужд на български език се нуждаете при: натурализиране на придобит в чужбина образователен ценз, сключване на брак с чуждестранен гражданин, удостоверяване на различни придобити в чужбина персонални обстоятелства и данни пред българските власти и т.н.

Защо преводът и легализацията се извършват от оторизирана агенция?

Преводът и легализацията се извършват от оторизирана агенция, защото тя разполага с одобрени от Консулския отдел към МВнР заклети преводачи и притежава валиден договор с МВнР за легализирането на документи. Само оторизирана агенция би могла по легален път да оформи Вашите документи.

Каква е разликата между легален (официален) и легализиран превод?

Легален (официален) е преводът, извършен от заклет преводач върху бланка на оторизираната преводаческа агенция, който носи неговия подпис и печата на агенцията. Легализиран е преводът, който освен че отговаря на горните изисквания, е заверен и от съответните държавни институции и е легализиран от Консулския отдел към МВнР като последна инстанция.

Необходима ли е предплата за превода и легализацията на документи?

Стойността на легализацията се заплаща изцяло, а стойността на превода се предплаща поне 50%. Станете ли наш редовен клиент, необходимостта от предплата на исканите от Вас услуги би могла да отпадне.

Защо цените на преводаческите услуги са различни?

Цените варират в зависимост от трудността на езика, на който се превежда, както и от бързината на превода. Напр. преводът на полски език е по-скъп от този на френски, но отстъпва по цена на превода от албански. Цените не винаги се определят от качеството и бързината на услугата. С една дума - пазарна икономика.

Каква е процедурата при легализация на документи?

Процедурата при легализация на документи е свързана със заверки в различни български институции и зависи от типа на превеждания документ. Всеки документ е с различно времетраене и стойност на легализацията. За сложността на процедурата говори следният пример: диплома за висше образование и приложението към нея са два отделни документа, които се нуждаят от нотариална заверка на ксерокопията, заверка в МОН, превод на документите и легализация в Управление Консулско към МВнР. Отделно може да се изисква и консулска заверка в чуждестранно посолство.

Какво е симултанен и консекутивен превод?

Това са видове устен превод, които намират приложение при съпровождане, бизнес-преговори, конференции и др. Симултанният превод се употребява при многоезични конференции, симпозиуми и конгреси, и представлява едновременен с превежданата реч устен превод. Консекутивният превод се използва главно при съпровождане и бизнес-преговори, и означава такъв устен превод, който следва превежданата реч. При някои трудни езици, напр. унгарски, където синтактичната конструкция на изречението е обратна на славянската, приложението на симултанния превод е твърде ограничено.

Кога се нуждаете от легализация на документи?

От легализация на документи се нуждаете в случаите, когато при живеене, работа или обучение в чужбина трябва да удостоверите различни персонални обстоятелства и данни пред тамошните власти. Легализация на документи е необходима и когато желаете да натурализирате в България документ за придобит в чужбина образователен ценз, да удостоверите пред българските власти сключен в чужбина брак или най-различни придобити в чужбина персонални обстоятелства и данни.

Възможно ли е доставяне на преведените и легализирани документи в чужбина?

Да! Достатъчно е да оставите пощенския си адрес в чужбина и ние ще Ви ги изпратим на него. Таксата за пощенски разноски ще бъде включена в общата сума за превод и легализация.

Какво се изисква от Вас при легализация на документи?

Необходимо е да сте набавили всички необходими първоначални реквизити за легализацията на документа, напр. при издаване на акт за раждане в общинската служба се поставя специален правоъгълен печат отзад, без който документът не може да бъде легализиран.

Какво представлява печата "АПОСТИЛ"?

На 30 април 2001 г. влезе в сила за Република България Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, съставена в Хага на 5 октомври 1961 г. Конвенцията предвижда унифициран способ за оформяне на определена категория документи, предназначени за ползване в чужбина - чрез поставяне върху самия документ или в приложение към него на специално удостоверение /apostille/. По своята същност и съдържание заверката с "апостил" представлява легализиране на документа от компетентния орган в държавата, където той е издаден. Специфичното е това, че снабдените с оригинален "апостил" документи се освобождават от всякакви следващи форми на заверка и легализация /от други, висшестоящи местни органи в страната на издаване, както и от дипломатическото или консулско представителство на държавата-страна по конвенцията, на чиято територия трябва да се представят/.

 

 

Държавни институции


Посолства на територията на Република България


Речници

 

 


      
Езици
 • английски
 • испански
 • италиански
 • немски
 • руски
 • френски
 • гръцки
 • македонски
 • естонски
 • полски
 • португалски
 • румънски
 • словашки
 • сръбски
 • турски
 • украински
 • унгарски
 • хърватски
 • холански
 • чешки
 • албански
 • арменски
 • датски
 • норвежки
 • словенски
 • шведски
 • иврит
 • ирлански
 • казаски
 • киргизтански
 • латвийски
 • китайски
 • корейски
 • фарски
 • фински
 • хиндки
 • японски

Контакти
 • офис гр.Бургас 
 • ул.Александър Стамболийски № 18 партер 
 •   056 845 000
 • 0887 921 555 - viber 
 • 0893 447 333 
 • 0879 856 333
 • РАБОТНО ВРЕМЕ
 • ПОНЕДЕЛНИК-ПЕТЪК
 • ОТ 9.00-17.00
 • СЪБОТА И НЕДЕЛЯ
 • ПО ЗАЯВКА